>> Wonen - Verbouwen

Licht de buren eerst in
Voordat u met een verbouwing begint is het verstandig om dit eerst te overleggen met de buren. Dit voorkomt frustraties bij uw buren en kan zelfs tot gevolg hebben dat de buren bij de rechter aan kloppen. Vaak gaat het niet eens zozeer om het bouwen zelf, maar om het gedrag. “Wij wonen hier al dertig jaar, dat jonge stel is zich niet eens fatsoenlijk komen voorstellen en nou die verbouwing waar wij niets van weten.”

 


Vergunningen

Voor een verbouwing moet vaak een vergunning aangevraagd worden, met name als er aan de buitenkant van het huis iets verandert, maar ook als een dragende tussenmuur gesloopt wordt. Van tevoren moet bekeken worden of het huis wel overeind blijft na het verwijderen van die muur en ook of het aangrenzende huis van de buren geen schade ondervindt.
Voor grote bouwwerken heeft de gemeente twaalf weken om uitsluitsel te geven over een vergunning. Voor kleine bouwsels, zoals een dakkapel of een sauna, is er een snellere procedure. De gemeente moet dan binnen zes weken data alle benodigde gegevens binnen zijn, een beslissing nemen.
De gemeente is verplicht een bouwvergunning te geven als de aanvraag de toets doorstaat van de welstandscommissie en voldoet aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de bouwverordening.

Het is niet verstandig om meteen met bouwen te beginnen als de vergunning op de deurmat valt. De vergunning kan namelijk alsnog geweigerd worden. Tot zes weken na het verlenen van de vergunning kunnen omwonenden en andere belanghebbenden een bezwaar indienen. De gemeente stelt de bouwer schriftelijk op de hoogte wie de bezwaarmakers zijn. De bezwaren zijn in te zien op het gemeentehuis. De bouwen ontvangt vervolgens een uitnodiging om op de hoorzitting van commissie Bezwaar en Beroep te verschijnen. Deze commissie adviseert het college van B & W.

 

Vaak vergeten bij aanvraag

  • De constructieberekening: daaruit blijkt dat het bouwsel of de verbouwing sterk genoeg is
  • Waar de verntilatievoorzieningen komen.
  • De maten van het bouwwerk
  • Detailtekeningen, bijvoorbeeld van de aansluiting van de uitbreiding op het bestaande pand.
  • De situatietekening met kadastrale gegevens.Bouwbesluit en andere termen

Bouwbesluit
In het landelijk bouwbesluit staan de technische eisen waaraan gebouwen moeten voldoen, zoals isolatie, daglicht, ventilatie en brandveiligheid.

Bouwverordening
De bouwverordening is per gemeente verschillend. Daarin is bijvoorbeeld opgenomen: de aansluiting op het riool en wat de minimale afstand moet zijn van een gebouw tot de openbare weg.

Bestemmingsplan
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Per gebied is aangegeven wat er mogelijk is qua bebouwing (de hoogte, breedte en diepte) en qua functie (wonen, kantoor of bedrijven)


Geraadpleegde bronnen:
BN/DeStem
VROM
Folder van VROM ‘Spelregels voor bouwen en verbouwen’
Folders en de site van de gemeente

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!