>> Wonen - Onderzoeksplicht bodemverontreiniging bij het kopen van een huis of een stuk grond


Als koper van een huis of een stuk grond heeft u een zogenaamde 'onderzoeksplicht'. Dit betekent dat u verplicht bent om uit te zoeken of er mogelijke bodemverontreiniging aanwezig is. De verkoper en de makelaar hebben een 'mededelingsplicht'. Dat wil zeggen dat zij verplicht zijn om de nieuwe eigenaar te informeren als er bekend is dat de bodem vervuild is.


 

Waar vindt u informatie over eventuele vervuiling?
Voor huizen die na 1992 gebouwd zijn (voor gesubsidieerde huizen na 1987), moet er een geschiktheidverklaring bij de gemeente aanwezig zijn. Deze geschiktheidverklaring wordt ook wel schonegrondverklaring genoemd. Dit wil zeggen dat de huizen op niet-ernstig verontreinigde grond gebouwd zijn. Wanneer zo'n verklaring aanwezig is, hoeft er verder geen onderzoek verricht te worden.

Wanneer het huis vòòr 1992 (of 1987 voor gesubsidieerde huizen) gebouwd is, moet er uitgezocht worden of het terrein mogelijk in het verleden vervuild is. Het kan zijn dat de lokatie al is onderzocht. Zo niet, dan moet er historisch onderzoek gedaan worden.


 

Onderzochte lokaties
De provincies of de grote gemeenten (1) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het bodemsaneringsbeleid en worden daarom 'bevoegd gezag' genoemd. Elk jaar maken zij een bodemsaneringsprogramma met een overzicht van locaties waar bodemonderzoek gepland is, bodemonderzoek heeft plaatsgevonden en waar ernstige bodemverontreiniging voorkomt. Als zij dit weigeren informatie te verstrekken, kan een beroep gedaan worden op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Volgens deze wet heeft iedere burger het recht om deze informatie in te zien.


 

Historisch onderzoek van niet onderzochte lokaties
De huidige staat van de bodem hangt nauw samen met de geschiedenis van het terrein, bijvoorbeeld wanneer er in het verleden een gasfabriek heeft gestaan. In het gemeentelijk archief kunnen burgers historische gegevens over een perceel opzoeken. Vooral hinderwetgegevens bevatten veel informatie over historische bedrijfsactiviteiten.
Daarnaast weten ook buurtbewoners vaak veel over de geschiedenis van een gebied.
Wanneer dit historisch onderzoek geen enkele aanwijzing geeft dat de bodem vervuild zou kunnen zijn, heeft de koper aan zijn onderzoeksplicht voldaan. Het is wel belangrijk om dit ook in het koopcontract op te nemen. Wanneer historisch onderzoek wel aanwijzingen geeft dat de bodem vervuild zou kunnen zijn, is het nodig een bodemonderzoek uit te laten voeren.


 

Bodemonderzoek
Een bodemonderzoek kost gemiddeld € 800,- (afhankelijk van onder andere de grootte van het perceel). Het bodemonderzoek moet betaald worden door de koper of verkoper. Omdat het niet duidelijk is of de grond inderdaad is vervuild, is het niet mogelijk om de kosten van het onderzoek op een eventuele vervuiler te verhalen. Verkoper en koper kunnen samen afspreken wie de kosten van het onderzoek betaalt.


 

Koopcontract
Als historisch onderzoek of bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, kan in het koopcontract eventueel worden vastgelegd wie aansprakelijk is voor mogelijke bodemverontreiniging. Ook kan er bijvoorbeeld in worden opgenomen dat de koper aan zijn onderzoeksplicht en de verkoper aan zijn mededelingsplicht hebben voldaan. Vragen over dit onderwerp kunnen beantwoord worden door een makelaar. Ook een notaris (10) kan informatie geven, bijvoorbeeld over wat er in het koopcontract opgenomen moet worden. Als er geen goede regelingen zijn getroffen met de vorige eigenaar en later blijkt dat er een verontreiniging aanwezig is, kan het zijn dat de nieuwe eigenaar de sanering zelf moet betalen.


Meer informatie klik hier

Bron: Milieu Centraal.
Milieu Centraal informeert consumenten over milieuvriendelijk gedrag in het dagelijks leven. De informatie is beschikbaar via 'www.milieucentraal.nl' en de informatielijn 0900-1719 (€0,15 pm).

 © omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!