Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet (2003). De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een bouwvergunning is verleend door de gemeente. Voor een aantal bouwwerken is geen bouwvergunning nodig, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De Woningwet kent drie categorieën bouwwerken: bouwvergunningvrij, licht-bouwvergunningplichtig en regulier bouwvergunningplichtig. Met deze module kunt u snel zien of u een bouwvergunning nodig heeft en zo ja, welke.Bouwwerk bij woning of woonomgeving

Aan- of uitbouw
Dit is een bouwwerk dat u tegen uw bestaande woning aanbouwt en dat direct in verbinding staat met uw woonhuis. Het verschil tussen een aanbouw- en uitbouw en een bijgebouw is dat met een aanbouw een afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw wordt toegevoegd en met een uitbouw wordt een bestaande ruimte in het hoofdgebouw vergroot. In beide gevallen wordt het hoofdgebouw uitgebreid en in beide gevallen geldt dat de nieuwe ruimten toegankelijk zijn vanuit het hoofdgebouw. Het verschil met een bijgebouw is gelegen in het feit dat bij een bijgebouw geen verbinding bestaat tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. Een bijgebouw dient voorts in architectonische zin ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw kan dus wel tegen het hoofdgebouw worden aangebouwd. Een garage die tegen een woning is gebouwd kan dus wel degelijk een bijgebouw zijn. Indien er echter een verbindingsdeur wordt aangebracht vanuit de woning naar de garage zal sprake zijn van een aanbouw.
Bouwvergunning nodig? | Brochure aan- en uitbouwen


Bijgebouw of overkapping
Een bijgebouw is een bouwwerk dat niet in directe verbinding staat met uw huis, maar via een aparte toegangsdeur kan worden bereikt. Een voorbeeld van een overkapping is een carport.
Bouwvergunning nodig? | Brochure bijgebouwen en overkappingen


Dakkapel
Bouwvergunning nodig? | Brochure dakkapellen


Dakraam
Bouwvergunning nodig? | Brochure dakramen


Erf- of perceelafscheiding
Dit zijn tuinmuren, schuttingen van beton of hout, vlechtschermen en andere kant-en-klare afscheidingen. Voor het planten van een rij coniferen heeft u geen bouwvergunning nodig.
Bouwvergunning nodig? | Brochure erf- en perceelafscheidingen

 

 

 


Verandering aan kozijn, luik of gevelpaneel
Het gaat hier niet om regulier onderhoud, maar om echte veranderingen of het vergroten of verkleinen van de gevelopening.
Bouwvergunning nodig? | Brochure kozijn- en gevelwijzigingen


Zonwering
Dit zijn alle soorten zonwering aan de buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld markiezen, screens en uitvalschermen.
Bouwvergunning nodig?


Balkonhek of privacyscherm op balkon of dakterras
Een privacyscherm wil zeggen een afscheiding tussen balkons of dakterrassen. Een balkonhek wil zeggen een hekwerk rondom een balkon of dakterras.
Bouwvergunning nodig?


(Schotel)antenne
Het gaat hier om antennes voor de ontvangst van radio- of TV-signalen en sprietantennes, bijvoorbeeld 27 MC zendinstallaties.
Bouwvergunning nodig? | Brochure (schotel)antennes

 

 

 


Zonnepaneel of -collector
Met een zonnepaneel of -collector kunt u zelf energie opwekken. Met een zonnepaneel wordt elektriciteit opgewekt uit daglicht. Met een zonnecollector wordt warmte opgewekt die kan worden gebruikt voor het verwarmen van water.
Bouwvergunning nodig? | Brochure zonnecollectoren en zonnepanelen


Balkon
Bouwvergunning nodig?


Klein losstaand bouwwerk op het erf
Dit is bijvoorbeeld een plantenkas of een hondenhok.
Bouwvergunning nodig?


Speeltoestel
Een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt.
Bouwvergunning nodig?

 


Tuinmeubilair
Het gaat hier om tuinmeubilair dat een vaste plaats krijgt op het erf en dat niet (makkelijk) verwijderbaar is.
Bouwvergunning nodig?


Normaal onderhoud
Het gaat hier bijvoorbeeld om het vervangen van een goot, kozijn of een paar dakpannen. De afmetingen en indeling van het bouwwerk mogen niet worden gewijzigd. Schilderwerk valt niet onder bouwen. U heeft daarvoor dus geen bouwvergunning nodig. Bij monumenten moet u wel rekening houden met een eventuele monumentenvergunning. In het algemeen geldt dat het schilderwerk niet te veel in strijd mag zijn met de eisen van welstand. Neem bij twijfel contact op met uw gemeente.
Bouwvergunning nodig?


Veranderingen a.g.v. aanschrijving door B&W
Dit is een aanmaning van de gemeente tot het plegen van onderhoud of het aanbrengen van verbeteringen, bijvoorbeeld omdat er een gevaarlijke situatie is ontstaan.
Bouwvergunning nodig?


(Rol)luik of rolhek
Het gaat hier om voorzieningen die zijn bedoeld om bijvoorbeeld inbraak in winkels en woningen te voorkomen.
Bouwvergunning nodig?


Overige veranderingen aan een bouwwerk
Alle bouwwerkzaamheden die niet op de lijst voorkomen, vallen onder deze categorie. Het moet dan wel om werkzaamheden gaan die geen ingrijpende gevolgen hebben.
Bouwvergunning nodig?

Een deel van de teksten zijn afkomstig van VROM. De meest actuele informatie is te vinden op de site van VROM© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!