>> Regelgeving - >> slopen

Wat is de procedure van een sloopvergunning?

>> Meer vragen over slopen

 • Vul het aanvraag formulier sloopvergunning in dat u bij de gemeente kunt afhalen.
 • Lever het formulier in bij de afdeling Bouwen en Wonen van uw gemeente.
 • U krijgt een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.
 • Indien de sloopaanvraag niet volledig is wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen vier week aanvullende gegevens in te dienen.
 • Binnen 12 weken na de dag waarop u het formulier tot sloopvergunning heeft ingediend ontvangt u van de gemeente een besluit tot verlening van de sloopvergunning of tot weigering van de sloopvergunning. Indien de gemeente niet binnen 12 weken een besluit heeft genomen, dan is het besluit fictief van rechtswege gedaan dat de sloopvergunning is geweigerd. U kunt dus niet beginnen met slopen maar wel bezwaar maken tegen de fictieve weigering.
 • De termijn van 12 weken wordt verlengd met de tijd die nodig is om aanvullende gegevens in te dienen, dus maximaal 4 weken. Indien u de aanvullende gegevens niet voldoende aanlevert, dan kan de gemeente beslissen om de aanvraag tot sloopvergunning niet in behandeling te nemen. Ook hiervan krijgt u bericht.
 • De gemeente kan aan de sloopvergunning voorschriften verbinden met betrekking tot de verwijdering, opslag en afvoer van asbest, de veiligheid tijdens het slopen, bescherming van de nabijgelegen bouwwerken, het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval.
 • Indien de naam van de sloopaannemer nog niet bekend is bij het indienen van de sloopvergunning dan kan het als voorwaarde in de sloopvergunning worden opgenomen dat deze gegevens later worden ingediend voordat men met slopen begint.

 


Voorbeeld

U dient een sloopvergunning in bij uw gemeente voor het slopen van een garage met 40 m3 sloopafval. De sloopvergunning is echter niet compleet. De gemeente vraagt om een asbest onderzoeksrapport. U levert de ontbrekende gegevens binnen 2 weken in. De gemeente moet nu binnen 12+ 2 = 14 weken een beslissing nemen over uw sloopvergunning.

In onderstaand schema wordt de procedure van een sloopvergunning schematisch weergegeven.


 1. Binnen 4 weken na verzoek om aanvulling.
 2. Binnen 12 weken plus eventuele tijd voor aanvulling van maximaal 4 week.
 3. De beslissing op de sloopaanvraag wordt aangehouden als er tevens een vergunning nodig is op grond van de Monumentenwet, een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening, een leefmilieuverordening op grond van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing of als er een aanlegvergunning nodig is. De aanhouding eindigt zes weken nadat op de monumentenvergunning is beslist. Indien u de sloopaanvraag gelijktijdig met een bouwaanvraag indient worden beide aanvragen gelijktijdig behandeld. De beslissing op de sloopaanvraag volgt dan de beslissing op de bouwaanvraag. Dit om te verkomen dat een sloopvergunning wordt afgegeven ten behoeve van bijvoorbeeld een verbouwing terwijl later de bouwvergunning wordt geweigerd.
Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!