>> Regelgeving - >> slopen

Hoe lang duurt de procedure van een sloopvergunning?

>> Meer vragen over slopen


De gemeente moet binnen 12 weken beslissen op uw sloopvergunning. Dit is een termijn van orde. Dus wanneer de gemeente niet binnen 12 weken beslist ontstaat er een fictief besluit, namelijk een weigering (en geen van rechtswege verleende vergunning zoals bij een bouwaanvraag!). Op dit fictieve besluit kunt u bezwaar maken bij de gemeente.
Wanneer de sloopaanvraag niet volledig is, wordt de termijn verlengd met de tijd die nodig is voor het indienen van de aanvullende gegevens. Deze verlenging bedraagt maximaal vier weken.

De gemeente kan de beslissingstermijn van 12 weken met maximaal 6 weken uitstellen wanneer het een complex sloopplan betreft. U wordt daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

De beslissing op de sloopaanvraag wordt aangehouden als er tevens een vergunning nodig is op grond van de Monumentenwet, een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening, een leefmilieuverordening op grond van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing of als er een aanlegvergunning nodig is. De aanhouding eindigt zes weken nadat op de monumentenvergunning is beslist.

Indien u de sloopaanvraag gelijktijdig met een bouwaanvraag indient worden beide aanvragen gelijktijdig behandeld. De beslissing op de sloopaanvraag volgt dan de beslissing op de bouwaanvraag. Dit om te verkomen dat een sloopvergunning wordt afgegeven ten behoeve van bijvoorbeeld een verbouwing terwijl later de bouwvergunning wordt geweigerd.

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!