>> Architectuur - Checklisten


bestektekeningen | bouwaanvraag

 

Technische eisen aan tekeningen

De schaal van de in te dienen tekeningen mag niet kleiner zijn dan:
1:1000 voor situatietekeningen
1:20 voor principedetails
1:100 over overige tekeningen


Uit de tekeningen dienen de volgende gegevens te blijken:
De plattegrond van iedere verdieping van het bouwwerk.
Lengte- en dwarsdoorsneden.
Alle gevelaanzichten.
Principedetails.
Bestaande en nieuwe toestand.
Constructieve gegevens.
De tekeningen moeten zijn voorzien van maatvoering.
De tekeningen dienen op A-4 formaat te zijn gevouwen.
Uiterlijk van het bouwwerk

Voor de beoordeling door de welstandscommissie van het uiterlijk van het bouwwerk moeten de volgende documenten worden overlegd:
Het formulier welstand met daarop aangegeven een opgave van de toe te passen materialen en kleuren.
Kleurenfoto’s van de bestaande toestand en de omgeving.
Indien aanwezig, het vooradvies van de welstandscommissie.

 

Algemene gegevens op tekeningen en/of omschrijvingen

De kadastrale situatie van het bouwwerk en de aangrenzende terreinen met de daarop voorkomende bebouwing.
De afmetingen van het bouwwerk en de binnen het bouwwerk gelegen ruimten.
De aanduiding, in bouwbesluitbegrippen, van de ruimten
Een aanduiding van de verblijfsgebieden, brandcompartimenten, buitenbergingen, gebruiksoppervlakte
De hoogteligging van de verschillende vloeren van het bouwwerk en het bij het bouwwerk behorende terrein ten opzichte van het straatpeil, c.q. de ligging van het maaiveld ter plaatse van de toegang van het gebouw.
De trappen, de hellingbanen en de vloerafscheidingen.
De deuren en daglichtopeningen in de uitwendige scheidingsconstructie en voor zover van belang voor het vluchten bij brand. Tevens de inwendige scheidingsconstructie
De situering en maatvoering van:
aanrecht
de opstelplaats van het kooktoestel
de opstelplaats van het warmwatertoestel
de opstelplaats van het stooktoestel of stookruimte
De meterkast of meterruimte.
Het verloop, de doorsneden en de materiaaltoepassing van de riolering.
De voorzieningen voor het:
verversen van binnenlucht
de toevoer van lucht of verbrandingsgassen van verbrandingstoestellen
de leidingkokers
de energiezuinigheid
de geluidwering
De aard en het beoogde gebruik van het bouwwerk
De parkeervoorzieningen en de fietsenstalling
De voorzieningen voor de wering van vocht.
De beweegrichting van de beweegbare constructieonderdelen, zoals ramen en deuren
Kwaliteitsverklaringen of andere bewijsstukken om aan te tonen dat de materialen voldoen aan het Bouwbesluit
Gegevens van de technische installaties
Een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein.
Constructieve gegevens

Er moeten constructieberekeningen en tekeningen m.b.t. de sterkte, stijfheid en stabiliteit worden overlegd.


Over te leggen berekeningen

De volgende berekeningen moeten worden ingediend m.b.t. de :
Geluidwering
Geluidsisolatie
Ventilatie
Daglichttoetreding
Energieprestatiecoëfficiënt© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!